Speech #4

 

This speech was given by Micheal Nicholas of Kasigluk. He is now a Junior at Akula Elitnaurvik.

 

Una qanemciq Unuaquaqan Anutiilaquma igamaullruuq Canada-mi. Walter Tirchick-aam, Anna Andrew, cali-llu Betty Gilman-aam-llu mumigtellruat una qanemciq.

 

Unuaquaqan anutiilaquma,

anglanaqsarpaalli,

 

Ala-i! Atam umyuaqeqerru!

Atam umyuaqeqerki

akurturyugngakenka cikiutekat.

 

Cikiutengyarlua unuamek, unuaqu, amatiiku,

unuaquani-llu, erenret-llu tamaitni allrakum iluani.

 

Akurturyarlua ayuqenrilngurnek

canek angayuqaagemnek.

 

Anglanaqsarpaalli!

Cautengyarlua amllernek

ayuqenrilngurnek.

Tamaita piyulaqnganka.

 

Taugken-am...

Qaariitaarvik 1-aami

8-aaquma, anutiilaquma-llu

unuaquaqan, unuaquani,

9-aaryartua,

elitnaullemni-llu

quyigikaniryarpeknii.

Grade 3-mi cali uitaciqua,

unuaquani-llu 10-aaryarlua

unuaquani.

Tuamta-llu 12,13,14,15

nitilim-llu iluani 15-naaryarlua

grade 3-aani-llu cali uitaurlua.

 

Taugken-am, Kaugutem iraluni,

elitnaulriit taqkata, 250-nek allrakungyartua.

Grade 3-aani cali uitalua.

Qaqitengramku-llu nugtartengraatnga-llu

grade 4-aanun, cakaniryarpeknani

ayuquciqa angulluassiiyaagciqngama

 

Mikelnguut-llu allat ilagarluki aquiyaaqekuma,

iqualarciqua akngirqeciqelliunga-llu.

 

Angqerciigacartua pinirtaalriit-llu ilagarciigaciiqluki.

Pus'arrlua-llu camek tegucesciigaciiqlua.

Aturcetaarciigaciiqua tua-i-wa qastukciqngamki.

Ircaquqa-llu arulairciiqelliuq wall'u iigka anqerrlutek

tatamurrakuma qastuqillua pikuma.

 

Elluarlua-llu kiarcesciigaciiqlua, allrakunka piteklluki.

Cinganrita'arluku-llu elitnauristema kalikaq

caliarkiutii naaqeciqelliaqa.

 

Assiiciiqluni-llu T.V.-iiryaurciiqngama

ciuqakacagiitni, ilama-llu capniluteng

qenrucaurciiqlua, miluqungciqliatnga-llu canek.

Cukalua-llu pekcesciigaciiqlua.

 

Assiiciiqluni-llu unuaquaqan anutiilaquma Alussistauq

nallaiqan, 400-aanek allrakungyallilrianga.

Naanguanek akurturyuumiirciiqlua neqnirqellriit-llu assiilkeciqluki,

wall'u...... Akurtullrenka imkut 8-aalemni.

 

Keggutairuciiqelliunga-llu tuaten amllertalrianek

allrakungekuma! Assiryugnarquq 8-aarturalleq,

assikaqa-llu ataucirqumek anutiilalqa

allrakum iluani. Umyuallgucirarpenga? 


Back to Speech Contest Page

To send questions or comments, please contact Akula Elitnaurvik